GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

U četvrtak, 30.03. 2023. godine u Velikoj sali Skupštine APV Novi Sad održana je GODIŠNJA SKUPŠTINA DRUŠTVA LEKARA VOJVODINE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA

DNEVNI RED JE OBUHVATAO:

I RADNI DEO:

 1. Izbor radnih tela Skupštine
 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva
 3. Izveštaj o radu DLV-SLD za 2022. sa osvrtom na proteklih četiri godine
 4. Izveštaj o radu Odbora za KME – medicine i stomatologije za 2022. godinu
 5. Izveštaj o radu izdavačke delatnosti DLV-SLD za 2022. godinu
 6. Izveštaj o radu Vojvođanskog ogranka Akademija medicinskih nauka SLD
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju DLV-SLD za 2022. godinu
 8. Diskusija po izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Donošenje odluke o visini članarine i pretplate na časopis Medicinski pregled za
 10. godinu.
 11. Donošenje odluke o formiranju Sekcije za nuklearnu medicinu
 12. Izveštaj o dodeli priznanja za 2022. godinu
 13. Izbor članova Predsedništva i njihovo konstituisanje
 14. Izbor organa i tela Društva (Izdavački savet, Nadzorni odbor, Statutarna komisija,
  Odbor za KME, Komisija za izbor i imenovanje)
 15. Pozdravna reč novoizabranog predsednika
 16. Vizija rada za 2023. godinu
 17. Razno

II SVEČANI DEO:

Uručenje godišnjih nagrada DLV-SLD za 2022. godinu

Nagrade Podružnice lekara Zrenjanin za 2022. godinu dobili su:

Zahvalnice
Dr Vladimir Arbutinov
Dr Cvetanka Bubalo
Dr Olga Vukajlović
Dr Milan Kukić
Dr stom .Aleksandar Markov
Dr Klara Harmati

Diploma
Dr stom Tivadar Sakal

Plakete
Dr Jasmina Sekulić
Dr Milana Rakita
Dr Igor Damjan

Godišnju nagradu za dugogodišnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dobila je
Dr Biljana Todorić

06.04.2023. godine održano akreditovano predavanje za lekare, stomatologe i biohemičare od strane Zdravstvenog saveta Srbije u oktobarskom akreditacionom roku 2022. g. pod rednim brojem: A-1-1652/22 Broj odluke: 153-02-00688/2022-01 Datum odluke: 14.11.2022.g., Beograd na temu:

“FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA SMETNJI CENTRALNE KOORDINACIJE I TONUSA U SKLOPU PRAĆENJA RAZVOJA MOTORNIH FUNKCIJA TOKOM PRVE GODINE IVOTA”

Predavač je bila Prim. mr sc. med dr Vladislava Stejin, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije „WC“ Specijalistička izijatrijska ordinacija Novi Sad

Moderator skupa bila je Mr sc. med dr Radoslava Bačikin, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje fizijatrije.

Pre početka predavanja nagrađenim kolegama svečano su uručene nagrade.

Tom prilikom skupu se obratila Dr Biljana Todorić “Želim da se zahvalim kolegama koje su moj trud prepoznale i predložile me Komisiji za dodelu nagrada. Takođe, želim da se zahvalim članovima komisije DLV-SLD koja je i ove godine imala težak zadatak da izabere prvog među jednakima. Ovo priznanje me je učinilo srećnom jer je nekako došlo kao kruna mog dugogodišnjeg rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to rada u maloj sredini, siromašnoj i nerazvijenoj Opštini, gde je mnogo teže nositi se problemima, ne samo zdravstvenim već i životnim, kao i sa svim slabostima zdravstvenog sistema. Moram da naglasim da se primarna zdravstvena zaštita često posmatra samo kroz rad izabranog lekara i deo vanbolničke službe, a ona je zaista mnogo više od toga i smatram da ona mora biti u centru strategije razvoja zdravstvenog sistema, jer se kroz ranu intervenciju putem promocije zdravlja, kroz ranu prevenciju bolesti, rano otkrivanje bolesti, pravovremeno lečenje i rehabilitaciju rešava najveći deo zdravstvenih problema i zdravstvenih potreba kako pojedinca tako i zajednice u celini. Za više od trideset godina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prolazila sam kroz teške periode i mnoštvo demotivacionih situacija ali je nekako ljubav prema ovom pozivu i
nada u bolje sutra doprinela tome da “plivamo” zajedno i te probleme savladamo i nadrastemo. Pripadam plejadi stručnjaka koje mnogi nazivaju čuvarima kapije zdravstvenog sistema, ali posle dugogodišnjeg rada mislim da imam pravo da kažem da dobar zdravstveni sistem ne sme imati kapije, jer lečenje nije jednosmerni proces. Znam da je lečenje skupo, ali isto tako znam da zdravlje nema cenu. Uspešno lečenje je u svojoj suštini neprestalna razmena znanja, veština, poverenja i ljubavi. I samo na takav način uz pomoć zajednice, pacijenata i kolega sa svih nivoa zdravstvene zastite, lekari primarne zdravstvene zaštite neće više čuvati kapiju već će biti moćna vojska u odbrani zdravlja.“

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/godisnja-skupstina-drustva-lekara-vojvodine-srpskog-lekarskog-drustva/