Diferencijalna dijagnoza bola u grudima

PREHOSPITALNA DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA BOLA U GRUDIMA

Autor: dr Aleksandar Živanović

Test je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije (A-1-107/22) u januarskom akreditacionom roku.

Test nosi 3 bodova i akreditovan je za lekare, stomatologe i biohemičare.

Sertifikat ćete dobiti na mail adresu koju ste naveli pri rešavanju testa nakon izvršene uplate (1000 din) ukoliko niste član Podružnice lekara Zrenjanin ili DLV-a. Sertifikati se šalju jednom mesečno, i to početkom meseca za testove urađene u toku prethodnog meseca.

Podružnica lekara Zrenjanin

žiro račun: 160-18757-65

sa napomenom „za online test“

Test važi do 07.03.2023. godine

Propratni tekst za rešavanje testa – KLIKNI.

0%

Diferencijalna dijagnoza bola u grudima

Diferencijalna dijagnoza bola u grudima

1 / 30

01. Bol u grudima je uvek:

2 / 30

02. Pri postojanju visceralnog retrosternalnog bola, EKG je potrebno uraditi:

3 / 30

03. Životno ugrožavajuće stanje koje se manifestuje bolom u grudima je:

4 / 30

04. Duboki, visceralni bol u sredogruđu, tipa stezanja, koji se širi ka vratu, epigastrijumu i/ili obe ruke tipičan je za:

5 / 30

05. Ishemijski bol (angina petoris) se javlja zbog:

6 / 30

06. Klinički oblici ishemijske bolesti srca su:

7 / 30

07. Karaktristike bola u grudima kod stabilne angine pectoris su:

8 / 30

08. Karaktristike bola u grudima kod nestabilne angine pectoris su:

9 / 30

09. Karaktristike bola u grudima kod akutnog infarkta miokarda su:

10 / 30

10. Korelat anginoznog bola može biti:

11 / 30

11. Pedesetogodišnji muškarac, pušač, hipertoničar, sa akutnim retrosternalnim bolom tipa stezanja praćenog preznojavanjem, sa elevacijom ST segmenta u prekordijalnim odvodima na EKGu:

12 / 30

12. Kod bolesnika sa akutnim bolom u grudima trajanja 20 minuta i nespecifičnim promenama EKG (ST depresija i/ili negativni T talasi), određivanjem kardiospecifičnih enzima razlikujemo:

13 / 30

13. Ishemijski (anginozni) bol u grudima može postojati kod:

14 / 30

14. Znak koji se javlja zajedno sa bolom u grudima, a najsugestivniji je za postojanje životno ugrožavajućeg stanja je:

15 / 30

15. Nagao, cepajući bol u sredogruđu sa širenjem između lopatica i u leđa, uz razliku u izmerenim vrednostima TA  > 20mmHg na levoj i desnoj ruci sugeriše:

16 / 30

16. Prateći simptomi i znaci disekcije aorte uključuju:

17 / 30

17. Definitivna dijagnoza disekcije aorte postavlja se:

18 / 30

18. Najčešći simptom PTE je:

19 / 30

19. Parijetalni bol kod plućne tromboembolije nastaje:

20 / 30

20. Predisponirajući faktori za nastanak PTE su:

21 / 30

21. Za kliničku procenu verovatnoće postojanja PTE koriste se:

22 / 30

22. Visok, mršav muškarac od 30 godina, pušač, bez poznatih oboljenja, javlja se u ambulantu zbog bola u grudima koji opisuje kao ubod nožem u desnom hemitoraksu (pokazuje prstom na bolno mesto). Žali se na otežano disanje. Suspektna dijagnoza je:

23 / 30

23. Auskultacijom grudnog koša kod pomenutog pacijenta  auskultuje se oslabljen disajni šum desno apikalno, a perkusijom se nad istim područjem čuje timpaničan zvuk. Bolesnik je normotenzivan, sa frekvencom respiracija 14/min, i SaO2 96% na sobnom vazduhu. Sledeći korak kod opisanog pacijenta je:

24 / 30

24. Vozač automobila povređen u saobraćajnom udesu, žali se na bol u grudima i otežano disanje koje vremenom postaje sve izraženije. Pregledom se registruje palpatorna osetljivost levog hemitoraksa, krepitacije, SaO2 85%, TA 110/70mmHg, frekvenca respiracija 28/min. Nad levim hemitoraksom ne auskultuje se disajni šum, dok je sa desne strane prisutan, bez patoloških zvukova. Ubrzo zatim, frekvenca respiracija se povećava, SaO2 pada, i bolesnik gubi svest.  Palpira se filiforman puls nad a. carotis. Sledeći korak je:

25 / 30

25. Specifičan EKG nalaz kod perikarditisa karakterišu:

26 / 30

26. Bolesnik star 35 godina, žali se na pečenje, grebanje iza grudne kosti koje se pogoršava pri kašlju koji je prisutan nekoliko dana unazad zajedno sa telesnom temperaturom do 37,5°C. Promukao je. Negira pridružene bolesti, alergije. Najverovatniji uzrok bola u grudima je:

27 / 30

27. Karakteristike bola u grudima porekla ezofagusa koje ga mogu diferencirati od bola kardijalnog porekla su:

28 / 30

28. Gastrointestinlni uzroci bola u grudima mogu biti:

29 / 30

29. Muskuloskeletni bol se:

30 / 30

30. Karakteristike psihogenog bola u grudima su:

Your score is

The average score is 94%

0%

Permanent link to this article: https://podruznicazr.org/diferencijalna-dijagnoza-bola-u-grudima/